AGB

Opmaakdatum: 08 juli 2016

Algemene Voorwaarden SoftDirect en Tools4Sign

Onderstaande algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN SOFTDIRECT & TOOLS4SIGN:
 
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit leverancier
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Prijzen en betaling
Artikel 5: Het aanbod
Artikel 6: Vervoer en verzendwijze
Artikel 7: Risico-overgang
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9: Termijnen
Artikel 10: Geheimhoudingsplicht

 

Artikel 1: Definities
 
Leverancier:
Klant:
Dag:
Product, goed of dienst:                                                                          

 
 
 

Artikel 2: Identiteit leverancier
 
Bedrijfsnaam:
Handelend onder de naam:
Online activiteiten via o.a.:
Bezoek en postadres:
Postcode en woonplaats:
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Leeuwarden:
E-mailadressen:
Telefoonnummers:
Bereikbaarheid per telefoon / mail / voicemail:
Gemiddelde reactietijd tijdens kantooruren:
Gemiddelde reactietijd buiten kantooruren:
BTW-nummer:                                                                               

 
 
Artikel 11: Samenwerkingsverplichtingen
Artikel 12: Aansprakelijkheid van leverancier
Artikel 13: Overmacht
Artikel 14: Overdracht van rechten en verplichtingen
Artikel 15: Speciale regelgeving creativ collection Verlag GmbH
Artikel 16: Klachtenregeling
Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 18: Deponering
Artikel 19: Retourneren
Artikel 20: Verkoop aan particulieren

 
 
 

SoftDirect en Tools4Sign (zie artikel 2)
Iedere partij die een overeenkomst aangaat met leverancier
Kalenderdag
Product, goed of dienst.Ieder product of goed dat in de webshop van SoftDirect wordt aangeboden en producten, goederen en diensten buiten de webshop waarover schriftelijk een overeenkomst tot stand komt.

 
 
 
 
SoftDirect Nederland BV
SoftDirect | Tools4sign
www.softdirect.nl | tools4sign-de.dev
Jousterweg 39
8506 BG  Haskerhorne
65704541
info@softdirect.nl | info@tools4sign.nl
++ 31 (0)513 41 77 90 | ++ 31 (0)85 760 87 44
24/7 ook in het weekend en in de avonduren.
Direct, indien in gesprek bellen wij u terug.
Vaak veel korter dan u denkt.
856224650B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die gesloten wordt door leverancier en klant. 
3.2 Aanvullingen en afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldend indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
3.3 Indien het voorkomt dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 4: Prijzen en betaling 
4.1 De door leverancier genoemde prijzen zijn altijd in euro’s en exclusief BTW. De klant dient betalingen in dezelfde munteenheid te voldoen.
4.2 Alle genoemde prijzen hebben een vrijblijvend karakter en zijn onder voorbehoud van typfouten.
4.3 Wanneer uit de overeenkomst tussen klant en leverancier naar voren komt dat de klant uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen bestaat, is elk van die (rechts-)personen hoofdelijk aan te spreken tot nakoming van de overeenkomst.
4.4 Verschuldigde bedragen die betrekking hebben op de overeenkomst worden door klant betaald binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
4.5 Indien klant niet tijdig tot betaling overgaat is klant, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Wanneer klant nalatig blijft in het nakomen van de overeenkomst is leverancier gerechtigd om de vordering uit handen te geven, in welk geval klant ook opdraait voor de bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder eventuele berekeningen van externe deskundigen.

Artikel 5: Het aanbod
5.1 Van ieder aanbod wordt een precieze en duidelijk omschrijving gegeven door leverancier, zodat klant een duidelijk beeld krijgt van het product. 
5.2 Leverancier kan gebruik maken van waarheidsgetrouwe afbeeldingen, om deze nauwkeurige omschrijving te ondersteunen. Vergissingen en (typ)fouten binden leverancier niet.
5.3 Ieder aanbod bevat voldoende informatie om klant te informeren over de bestaande rechten en plichten die de overeenkomst met zich meebrengt. Dit betreft onder andere:

 1. De totaalprijs
 2. Eventuele leveringskosten
 3. De wijze van betaling

Artikel 6: Vervoer en verzendwijze
6.1 Alle stoffelijke producten en goederen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst worden door leverancier afgeleverd op een door klant gegeven locatie. 
6.2 Transport van de stoffelijke producten en goederen zal geschieden op een door leverancier bepaalde wijze.
6.3 Stoffelijke producten en goederen zijn niet verzekerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De eventuele kosten hiervan komen voor de rekening van klant.
6.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens of na de verzending van een product of goed.
6.5 Software kan digitaal of fysiek worden geleverd.

Artikel 7: Risico-overgang
Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, goederen, gegevens (waaronder inbegrepen: software, gebruikersnamen en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden gaat over op de klant, wanneer deze in de beschikkingsmacht van de klant zijn gebracht.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de door leverancier geleverde producten, goederen en/of software gaat pas over op de klant, zodra alle verschuldigde bedragen door klant zijn voldaan.

Artikel 9: Termijnen
9.1 Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in, dat producten, goederen en/of software worden geleverd vóór het verstrijken van de leveringstermijn en probeert deze termijn zoveel mogelijk in acht te nemen. 
9.2 De overeengekomen leverdata gelden als streefdata en hebben een indicatief karakter.

Artikel 10: Geheimhoudingsplicht 
Klant en leverancier dragen er beiden zorg voor dat alle gegevens die van gevoelige en/of vertrouwelijk aard kunnen zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor leverancier, wanneer het verstrekken van deze gevoelige en/of vertrouwelijke gegevens aan een derde noodzakelijk is op last van een rechterlijke uitspraak of de wet dit voorschrijft.

Artikel 11: Samenwerkingsverplichtingen 
11.1 Partijen erkennen dat een juiste en tijdige onderlinge samenwerking nodig is om tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen.
11.2 Klant heeft een onderzoeksverplichting met betrekking tot in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen, e.d. opgenomen (prijs)informatie. Klant neemt contact op met leverancier wanneer er eventueel (typ)fouten in een van eerder genoemde voorbeelden staan. Bij dergelijke (typ)fouten is er geen sprake van een geldig aanbod en zijn de gegevens voor leverancier niet bindend.
11.3 De verantwoordelijkheid voor het beheer, de controle van de instellingen en het gebruik van de door leverancier geleverde producten, goederen en/of software ligt bij klant. Hieronder valt ook het instrueren aan en gebruik van de producten, goederen en/of software door personeel en ondergeschikten.
11.4 Met betrekking tot software zorgt klant voor een geschikte digitale omgeving waarin deze software kan draaien. Eventuele tekortkomingen op dit gebied zijn leverancier niet aan te rekenen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van leverancier
12.1 De maximale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, of welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van de totaalprijs van de factuur of het betreffende product, exclusief BTW.
12.2 Klant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 13: Overmacht
13.1 Leverancier en klant zijn niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:

 1. Overmacht van toeleveranciers van leverancier
 2. Maatregelen genomen door de overheid
 3. Elektriciteitsstoring
 4. Storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten
 5. Oorlog
 6. Algemene vervoersproblemen

13.2 Wanneer een overmachtssituatie zich langer voordoet dan zestig dagen, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Voor zover verbintenissen zijn uitgevoerd worden deze evenredig vergoed.

Artikel 14: Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1 Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van de overeenkomst heeft nooit aan een derde verkopen, overdragen of verpanden. 
14.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraak op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

Artikel 15: Speciale regelgeving creativ collection Verlag GmbH

De bij Leverancier aangeschafte licenties die worden verstrekt door licentiegever ‘creativ collection Verlag GmbH’ vallen naast deze algemene voorwaarden, ook onder de algemene voorwaarden van creativ collection Verlag GmbH zelf.

Deze voorwaarden zijn te vinden op via volgende link:

http://www.ccvision.de/de/service/agb.html

Vrijblijvende vertaling (niet rechtsgeldig) van deze Algemene Voorwaarden:

--------------------------------

 

Versie: WP27.01.2016,

Algemene Handelsvoorwaarden

(leverings- en licentiebepalingen)

U kunt onze AHV hier ook als pdf downloaden.

1. Definities

(1) “Licentienemer” is de contractuele partner die met ons een licentieovereenkomst heeft afgesloten. Dat kan een eenmanszaak als handelsonderneming of ambachtsbedrijf of een rechtspersoon in enigerlei rechtsvorm (bijv. AG, GmbH, OHG, KG, GmbH & Co KG, UG, GBR) zijn.

(2) “Licentieovereenkomst” is elke overeenkomst over het gebruik van de contractproducten.

(3) “Machtsgebied van de licentienemer” is bij eenmanszaken de onderneming zelf, bij bedrijven de juridische entiteit waarvoor de bij de koop optredende persoon vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft.

(3) “Computerwerkplekken” zijn plaatsen met elektronische apparatuur, zoals desktopcomputers, tablets, notebooks, smartphones of dergelijke of soortgelijke apparaten, die elektronische gegevens kunnen verwerken, verzenden en ontvangen en/of door zulke gegevens visueel zichtbare resultaten, bijv. tekeningen, grafieken, foto's, afbeeldingen en andere weergaven kunnen tonen, verwerken, zenden en/of ontvangen.

(4) “Contractproducten” zijn alle werken, producten, leveringen en prestaties van creativ collection Verlag GmbH resp. ccvision GmbH, waarover met de klant een overeenkomst wordt gesloten.

2. Geldigheid van deze Algemene Handelsvoorwaarden

Alle overeenkomsten inzake contractproducten van creativ collection Verlag GmbH en ccvision GmbH, beide gevestigd in D-79111 Freiburg, hierna “creativ collection/ccvision” genoemd, zijn uitsluitend gebaseerd op deze Algemene Handelsvoorwaarden. Tegengestelde inkoopvoorwaarden/algemene handelsvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Hiertegen wordt hier uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.

3. Tot stand komen van een licentieovereenkomst inzake contractproducten

Een licentieovereenkomst conform deze AHV komt tot stand bij de aankoop van boeken, gegevensdragers zoals cd-roms, dvd's en alle overige, soortgelijke opslagmedia bij de acceptatie van de bestelling door creativ collection/ccvision. Bij online verkochte contractproducten komt de licentieovereenkomst tot stand bij het toesturen van de downloadproducten/toegangsgegevens voor een onlineabonnement. Bij goederen die via de post of een expeditiebedrijf worden verzonden, komt een overeenkomst pas tot stand bij de verzending van onze orderbevestiging via e-mail of bij de levering van de bestelde goederen. Voorgaande geldt op dezelfde wijze voor gratis demo-cd-roms, testbestanden of testtoegangen tot onlinediensten.

4. Individuele overeenkomst

Voor in deze AHV niet uitdrukkelijk toegelaten en/of verboden vormen van gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding kan na afzonderlijke controle in het kader van een aparte overeenkomst met creativ collection/ccvision een uitgebreide licentie worden afgesloten. Dat geldt bijv. voor het hierna vermelde gebruik:

de weergave van voertuigtekeningen in catalogi (digitaal en/of print) en in onlineshops; het doorverkopen van fysieke producten (handelsartikelen/merchandisingartikelen); het bedrukken van kleding zoals T-shirts, mutsen en sweatshirts; het bedrukken van voorwerpen voor het huishouden en voor reclamedoeleinden zoals bekers en glazen; online-print-on-demand-producten en de daarmee verbonden afbeelding van de motieven in digitale catalogi voor de motiefkeuze voor kalenders, briefkaarten, wenskaarten, stickers, plakkers, buttons, decoratiesystemen, behangpapier, lay-out van advertenties, voorstellen voor brochures of drukwerk. 

5. Geldigheid van de AHV

Bij online verkochte producten is de klant bij de onlinebestelling (= drukken op de knop “Bestellen” op het onlinebestelplatform) op de hoogte van deze AHV en stemt hij tegelijk in met de geldigheid van deze AHV.

Bij contractproducten in boekvorm, alle soorten gegevensdragers of andere, op soortgelijke wijze uitgevoerde contractproducten zijn deze AHV door het bijvoegen bij de levering, door het bijvoegen bij de factuur en/of door het publiceren op de website van creativ collection/ccvision onderdeel van de koopovereenkomst. Wanneer de licentienemer deze contractproducten begint te gebruiken, stemt hij in met de geldigheid van deze AHV.Bij verzegelde producten begint het gebruik bij het openen, verbreken of beschadigen van het zegel.

6. Rechthebbende

Creativ collection/ccvision is houder van alle auteursrechten die voor de contractproducten bestaan of uit hoofde van een overeenkomst met de desbetreffende auteur houder van alle auteursrechtelijke gebruiks- en zakelijke rechten voor alle aangeboden en/of verkochte werken. Indien producten van andere uitgeverijen of producenten worden verkocht, is creativ collection/ccvision houder van de desbetreffende verkooprechten.

7. Licentie

Door de aankoop van het desbetreffende product verkrijgt de klant een enkelvoudige, niet overdraagbare licentie voor het gebruik van het product en van alle inhoud ten behoeve van zijn of de door hem vertegenwoordigde onderneming. De gebruikslicentie is voor alle contractproducten beperkt tot max. 5 computerwerkplekken in een enkele bedrijfsruimte. Het gebruik van de licentie in meerdere, ruimtelijk gescheiden bedrijfsruimtes is verboden. Binnen deze beperking is het toegelaten uitsluitend voor interne doeleinden van de onderneming van de licentienemer gegevensdragers te kopiëren om het werk te vereenvoudigen resp. om de gegevens te beveiligen of deze daartoe op een andere gegevensdrager te kopiëren. De licentie heeft betrekking op alle, door creativ collection/ccvision bij het tot stand komen van de licentieovereenkomst aan de gebruiker verkochte werken, ongeacht de vorm van de levering of de overdracht. De werken worden elektronisch als download en/of fysiek op gegevensdragers, bijv. op dvd, cd, dia, papier, fotoprint of enige andere vorm geleverd (hierna: levering). Hiertoe behoren o.a. vectorgrafieken (incl. van voertuigtekeningen), illustraties, kleuren- en zwart-witfoto's, willekeurige objecten, animaties en overige grafische of fotografische weergaven. De licentie wordt onder opschortende voorwaarden tot de volledige betaling van de koopsom verstrekt. Een licentie geldt niet, ook niet gedeeltelijk, als verstrekt indien de licentienemer niet met deze AHV instemt.

8. Omvang van het met de enkelvoudige licentie voor foto’s, illustraties, grafieken (met uitzondering van voertuigtekeningen) verkregen gebruiksrecht

De motieven mogen worden gebruikt voor reclame-, verkoopbevorderende en redactionele lay-out van allerhande drukwerk en websites indien daarmee een concrete reclame-, verkoopbevorderende of redactionele bedoeling of een overeenkomstige verklaring samengaat, met name:

allerhande advertenties, aanhangwagens, uitstalborden, buitenreclame zoals affiches, bordjes, wimpels, vlaggen, lichtreclame, citylight-posters, banners, schrijfpapier, brochures, boeken (gaande van de cover tot illustratie bij de inhoud), reclame als bijlage, extra nummers, blikvangers, briefpapier, briefwisseling, covers voor alle drukwerk, drukwerk voor rechtstreekse reclame, digitale en webgebaseerde reclame op websites en blogs, inclusief webbanners, displays, dvd-titels, decoratie van winkels, inkoopcentra, restaurants, vormgeving van podia, etiketten, uitnodigingen, e-boeken, vouwblaadjes, feestbundels, voertuigstickers en -design, filmtitels, gratis klantentijdschriften, flyers, folders, jaarverslagen, adreskaartjes, zakelijke post, bons, productie van tv- en filmopnames en multimediapresentaties, indien dat voor concrete klantenorders gebeurt, tijdschriften van ondernemingen, strooibiljetten, imagobrochures, catalogi, bioscoopreclame, presentaties en informatie voor klanten, bewegwijzering, stands op beurzen, magazines, e-mails, mededelingen, nieuwsbrieven, public relations, verkooppunten, prijsvragen, aanhangwagens en acties voor promoties, gedrukte media, public design, pr-drukwerk, prijslijsten, reisflyers, lay-out van menukaarten, etalages, verkoopfolders, sales promotions, stuffers, storyboards, lay-out van sporttijdschriften (met sportsymbolen en andere illustraties), taxireclame, draagtassen, tv-reclame, lay-out van enveloppen, milieudesign, ondernemingsportretten, oorkonden, visitekaartjes, verpakkingen, salespromotion, reclamebrieven, huis-aan-huis-drukwerk, reclamespandoeken, reclameaffiches, kranten, tijdschriften, enz.

Het bovengenoemde gebruiks- en zakelijke recht voor de vermelde werken geldt enkel als:

 • dit in het kader van de gewone handelsactiviteiten van de licentienemer gebeurt,
 • bij journalistiek/redactioneel gebruik van de werken telkens op gepaste wijze met het symbool “c in cirkel” op de bestaande auteursrechten van creativ collection/ccvision wordt gewezen en voor gebruik door uitgeverijen en colofons “creativ collection/ccvision.de” wordt gebruikt,
 • er geen sprake is van uit hoofde van punt 10 van deze AHV ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toepassingen,
 • hiermee geen commerciële, niet commerciële of industriële verspreiding van het werk door de licentienemer voor verschillende derden (bijv. met een html-template) is verbonden,
 • door technische maatregelen is uitgesloten dat de werken die de licentienemer voor de lay-out van websites of voor digitale weergaven/presentaties gebruikt, door onbevoegden kunnen worden gedownload, vermenigvuldigd of elektronisch bewerkt.

9. Licentie voor voertuigtekeningen

De volgende speciale bepalingen voor voertuigtekeningen hebben voorrang op andere bepalingen van deze AHV, indien daar anders is voorgeschreven.

De aankoop van voertuigtekeningen geeft de licentienemer enkel het recht om

•               de maatgetrouwe tekeningen uitsluitend als technisch hulpmiddel voor teksten op en illustratie van voertuigen te gebruiken,

•               een reeds voor een concrete, verstrekte klantenorder individueel vormgegeven voertuigtekst met behulp van vectorgrafiek af te beelden en te publiceren.

10. Niet toegelaten gebruik en toepassingen voor alle grafieken/illustraties/foto's/voertuigtekeningen

Tenzij hiervoor uitdrukkelijk anders toegelaten, vallen de volgende gebruikswijzen, toepassingen en overige handelingen inzake contractproducten niet binnen de licentieverlening en zijn deze daarom niet toegelaten:

 • een buiten het kader van zijn bestaande onderneming of activiteit vallend gebruik van de contractproducten door vermenigvuldiging, verspreiding in enigerlei vorm (bijv. elektronische kopieën, internet, platforms voor fotoaanbieders en communities),zowel binnen de onderneming als door derden,
 • het overdragen, doorgeven, doorverkopen en schenken en/of verkopen van werken of delen ervan, al dan niet tegen betaling, aan derden via enig verkoopkanaal en/of het verstrekken/verlenen van sublicenties en/of het opnemen van de contractproducten of delen daarvan (bijv. afzonderlijke illustraties, grafieken, foto’s, voertuigtekeningen) in eigen of andere software,
 • het opnemen van motieven (bijv. illustraties, grafieken, foto’s, voertuigtekeningen) in drukwerk, boeken en andere, soortgelijke werken van de licentienemer en/of van zijn onderneming in andere producten van derden als de gebruikte motieven zo op commerciële of niet commerciële wijze worden verspreid,
  • het gebruiken en toepassen van de contractproducten in enigerlei vorm na het verstrijken van de looptijd van de licentie,
  • het gebruiken, vermenigvuldigen en/of verspreiden van de contractproducten zonder instemming met de geldigheid van deze AHV,
  • het handeldrijven met werken die onderwerp zijn van de overeenkomst (bijv. illustraties, grafieken, foto's, voertuigtekeningen) in enigerlei wijze,
  • het gebruiken, bewerken, veranderen van enige werken of delen van werken van de contractproducten buiten het normale gebruiksdoel van het contractproduct, in het bijzonder voor politieke, religieuze, discriminerende, pornografische, obscene, lasterlijke of soortgelijke doeleinden,
  • het beschikbaar stellen aan verbonden ondernemingen uit dezelfde ondernemingsgroep van de licentienemer, aan filialen, handelsvertegenwoordigers en/of overige verkoopvormen van het gebruik in bedrijfsinterne netwerken (intranet, internet, extranet en dergelijke),
  • het gebruik van werken in templates met als doel verder commercieel gebruik,
  • het gebruik als elektronisch model: voor elektronische wenskaarten of soortgelijke kaarten, voor internet- of applicatieontwikkelingen, voor PowerPoint- of soortgelijke presentatietoepassingen, voor apps, screensavers, als model voor websites, e-mail of dergelijke elektronische toepassingen,
  • het decompileren van de in de werken aanwezige software, het terugwerkend ontwikkelen (reverse engineering), het ontleden, decoderen of op andere manier reduceren op een door mensen leesbaar formaat,
  • het gebruiken van herkenbare afbeeldingen van personen evenals bij afbeeldingen van mensenmassa’s of dagelijkse taferelen het vergroten en het gebruiken van een vergrote of geïsoleerde weergave van individuen,
  • het op het internet plaatsen van ontwerpen of afgewerkte, maatgetrouwe weergaven in digitale of gedrukte vorm als beeldbestand of het op andere wijze publiceren en gebruiken en/of het aan een onbepaald aantal mogelijke gebruikers gratis of tegen betaling beroepsmatig (bijv. in het kader van een industriële handel in foto’s en/of illustraties, tekstfolie of design) voor gebruik ter beschikking stellen,
  • het elektronische verlinken, koppelen aan eigen of andere websites, zowel binnen als buiten het machtsgebied van de licentienemer, noch online, noch offline of in enige andere vorm,
  • het aanmelden van industriële eigendomsrechten (merken, gemeenschapsmodellen en designs) voor weergaven, lay-out en tekens, die werken van creativ collection/ccvision bevatten,
  • het verspreiden van contractproducten of delen daarvan via platforms op sociale media, zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Flickr en dergelijke.

In elk van bovengenoemde gevallen is sprake van een ernstige schending van de auteursrechten van creativ collection/ccvision, wat de opzegging van de licentieovereenkomst om gewichtige redenen evenals vorderingen tot staking, tot schadevergoedingen en het recht van inzage ten gevolge kan hebben.

11. Update van contractproducten

Bij de aankoop van updates geldt de licentie voor het basiswerk en alle gekochte updates. Van toepassing zijn de bij de aankoop van de laatste update geldende AHV voor de volledige contractuele verhouding.

12. Looptijd van de licentie

De licentie wordt voor een periode van drie jaar verstrekt. Deze driejarige termijn begint bij de eerste vervaldag van de gebruiksvergoeding voor de licentie, waarbij de toelating voor het gebruik van de licentie pas bij volledige betaling begint. Bij aankoop van updates begint de termijn van de licentie op het moment waarop de opzegging van de updateservice resp. van het abonnement van kracht wordt.

13. Verplichtingen na het verstrijken van de licentie

De elektronisch of fysiek geleverde werken van creativ collection/ccvision moeten na het verstrijken van de licentie worden gewist resp. vernietigd. creativ collection/ccvision kan een bewijs van het wissen of vernietigen vragen. Ook na het verstrijken van de termijn mogen lay-outs, die tijdens de looptijd van de licentie werden gemaakt, worden gebruikt indien deze niet gewijzigd of aangevuld worden. 

14. Afwijking van de AHV, speciale overeenkomsten, gedrag bij onduidelijkheden

14.1 Als de licentienemer eventuele vragen over de juridische situatie betreffende het concrete gebruik van de motieven heeft, is hij verplicht bij creativ collection/ccvision schriftelijk navraag te doen en een afzonderlijke, schriftelijke toestemming voor het concrete gebruiksdoel te verkrijgen. Indien de juridische situatie rond het gebruiksrecht onduidelijk is (ook in grensgevallen) en er toch een gebruik plaatsvindt, geldt dat als overtreding van deze licentieovereenkomst.

14.2 Creativ collection/ccvision heeft het recht het gebruik van afzonderlijke illustraties of foto’s te blokkeren of afbeeldingen door een ander motief te vervangen. Nadat de licentienemer op de hoogte werd gebracht van het blokkeren of vervangen, moet hij onverwijld stoppen met het verdere gebruik van de desbetreffende motieven. Voor het overige zijn hieromtrent het recht tot opzegging van de overeenkomst en een aanspraak op schadevergoeding door de licentienemer uitgesloten.

14.3 De licentienemer moet bij het gebruik van de afzonderlijke motieven de desbetreffende juridische situatie zelf beoordelen en er zorg voor dragen dat er, gelet op het concrete gebruik (bijv. journalistiek, commercieel of voor reclamedoeleinden), geen rechten van derden worden geschonden. Uitsluitend de licentienemer/gebruiker is op dat vlak aansprakelijk.

15. Garantie

15.1 De werken worden vrij van fabricage- en materiaalfouten geleverd. De licentienemer dient de goederen onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken. De licentienemer moet creativ collection/ccvision onverwijld, ten laatste echter een week na de ontvangst van het geleverde goed, schriftelijk van het gebrek op de hoogte brengen.

15.2 Als gebruiksaanwijzingen van creativ collection/ccvision niet worden nageleefd of de werken worden gewijzigd, vervalt elke aanspraak vanwege defecten aan de werken.

15.3 Fouten bij het gebruik van de contractproducten zijn uitsluitend zaak van de gebruiker. Voor het overige is de aansprakelijkheid uitgesloten. De aansprakelijkheid is in het bijzonder uitgesloten in gevallen waarin derden aanspraken inzake het merkenrecht, designrecht, mededingingsrecht of auteursrecht ten opzichte van de licentienemer geldig maken.

15.4 Creativ collection/ccvision behoudt de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de koopprijs.

15.5 In het commerciële handelsverkeer geldt het eigendomsvoorbehoud tot de volledige betaling van alle, ook later ontstane vorderingen uit de hele handelsrelatie. Bij een openstaande factuur geldt de voorbehouden eigendom als borg voor de saldovordering.

16. Opvordering, schadevergoeding

16.1 Als de licentienemer deze bepalingen schendt, heeft creativ collection/ccvision het recht elk verder gebruik van de geleverde werken te verbieden en de geleverde werken op te vorderen.

16.2 De licentienemer is verplicht de retourzending van de goederen te betalen en creativ collection/ccvision de schade ten gevolge van de schending te vergoeden.

17. Afwijkende regelingen met betrekking tot producten van andere aanbieders – aansprakelijkheidsuitsluiting, rechten van derden

17.1 Bij alle producten vermeldt de artikelbeschrijving de aanbieder. Bij producten waar creativ collection niet als aanbieder is vermeldt, gaat het om producten van andere aanbieders. Voor deze producten is uitsluitend de aanbieder van elk product verantwoordelijk.

17.2 Indien derden rechten hebben voor de door andere aanbieders verkochte producten, is creativ collection/ccvision bereid bij terecht bezwaar na een melding het product te blokkeren voor verdere verkoop via creativ collection/ccvision. Die melding moet de details inzake de rechthebbende evenals naam en adres van de aangevende persoon bevatten.

18. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, gedeeltelijke nietigheid

18.1 Voor deze Handelsvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen creativ collection/ccvision en de licentienemer geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De bepalingen van het UN-kooprecht zijn niet van toepassing.

18.2 Indien de licentienemer een zakelijke klant, een rechtspersoon van het openbare recht of het publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, is de bevoegde rechtbank uitsluitend Freiburg im Breisgau voor alle geschillen die direct of indirect uit deze contractuele relatie voortvloeien.

18.3 Indien een bepaling in deze Handelsvoorwaarden of een bepaling van andere overeenkomsten onwerkzaam is of wordt, tast dat de werkzaamheid van de overige bepalingen of overeenkomsten niet aan.

© creativ collection Verlag GmbH, Basler Landstraße 61, D-79111 Freiburg, info@ccvision.de, tel. +49 761 479240.

 

--------------

Artikel 16: Klachtenregeling
16.1 Klachten die voortvloeien uit een overeenkomst tussen klant en leverancier dienen bij laatstgenoemde te worden gemeld binnen een redelijke termijn en met een duidelijke omschrijving van de klacht.
16.2 De klant meldt een klacht direct nadat eventuele gebreken aan een product zijn geconstateerd.
16.3 Binnen zeven (7) dagen worden door leverancier ontvangen klachten in behandeling genomen, tellende vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Wanneer leverancier meer tijd nodig heeft voor het behandelen van de klacht wordt klant hiervan op de hoogte gebracht binnen de gestelde termijn van zeven (7) da6en.
16.4 Klant dient iedere klacht en ieder probleem eerst te melden bij leverancier, zodat er samen naar een oplossing kan worden gezocht, alvorens een derde partij in te schakelen om tot een oplossing te komen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1 De verbintenissen tussen gebruiker en de wederpartij als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting
onderworpen aan Nederlands Recht. 
17.2 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 
17.3 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst worden, nadat pogingen tussen partijen om het probleem zelf op te lossen niet zijn geslaagd, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Artikel 18: Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Leeuwarden en kunnen als algemene voorwaarden worden aangehaald.

Artikel 19: Retourneren
19.1 Voor het retour sturen van producten dient in alle gevallen een RMA nummer aangevraagd te worden. Retourzendingen zonder RMA nummer worden geweigerd.
19.2 Het retouren van producten dient te gebeuren binnen 14 dagen, via AANGETEKENDE post en op kosten van de klant.
19.3 Bij producten die niet meer in de originele verpakking zitten beslist de leverancier of het product voor retourneren in aanmerking komt.
19.4 Door de leverancier gemaakte restock-kosten (minimaal € 25,-) kunnen in rekening worden gebracht bij een retourzending van een product.
19.5 Producten die voor de klant op maat zijn gemaakt komen niet in aanmerking voor een retourzending.
19.6 Digitaal verstrekte softwarelicenties komen niet in aanmerking voor een retourzending.
19.7 Fysiek verstrekte softwarelicenties komen niet in aanmerking voor een retourzending wanneer de verzegeling van de software is verbroken. 

Artikel 20: Verkoop aan particulieren

20.1 Leverancier levert uitsluiten aan bedrijven. Indien u als particulier toch een bestelling wilt plaatsen kan dit alleen als u afziet van rechten die consumenten hebben bij het online aankopen van artikelen.